• Reglement individueel

Reglement individueel

Reglement Individueel Dam tot Damloop en Damloop by night

Dam tot Damloop 10 EM wedstrijdloop

Artikel 1
– De start van de Dam tot Damloop 10 EM wedstrijdloop voor mannen zal exact 6.04 min. later plaatsvinden dan de start van de vrouwen prominenten.
– Voor de eerste vijftien aankomende mannen en de vijftien eerst aankomende vrouwen is een geldprijs beschikbaar zijn.
– Indien door omstandigheden een geringe afwijkende marge ontstaat bij de starts van beide groepen dan zullen de prijzen toch beschikbaar zijn voor de allereerst aankomenden.
– Is door omstandigheden de afwijkende marge meer dan één minuut dan beslist de wedstrijdleiding over het verrekenen van de afwijkende tijd.

Artikel 2
– De tijdregistratie geschiedt door gebruik te maken van de MYLAPS ThinTag chip.
– Bij de wedstrijdloop zijn de bruto-eindtijden (volgorde van aankomst) bepalend voor de uitslag.
– De bruto-eindtijden worden naar boven afgerond op hele seconden.

Artikel 3
– In het geval van te lopen records en daaraan verbonden records maakt de organisatie ook gebruik van printtijden en hand geklokte tijden.
– De passage van de finish door de atleet is bepalend voor de uitslag van de wedstrijd (conform artikel 165 van het wedstrijdreglement van de Atletiekunie).

Artikel 4
– Deelnemers aan de wedstrijd mogen (overeenkomstig art. 240.8 van de IAAF) alleen van de door de Organisator ingerichte verzorgingsposten gebruik maken.
– Wordt op een andere locatie water, of een andere drank, aangenomen, dan kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

Artikel 5
– Elke Deelnemer aan de wedstrijd die tijdig de finish haalt, maakt kans op ereprijzen.
– Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het reglement.
– Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven, indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het reglement heeft gehandeld.

Artikel 6
– De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden.
– Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien de Deelnemer er op grond van de gewijzigde uitslag geen recht meer op heeft.

Damloop by night 5 EM wedstrijdloop

Artikel 1
– Voor de eerste drie aankomende mannen en de drie eerst aankomende vrouwen is een geldprijs beschikbaar zijn.

Artikel 2
– De tijdregistratie geschiedt door gebruik te maken van de MYLAPS ThinTag chip.
– Bij de wedstrijdloop zijn de bruto-eindtijden (volgorde van aankomst) bepalend voor de uitslag.
– De bruto-eindtijden worden naar boven afgerond op hele seconden.

Artikel 3
– In het geval van te lopen records en daaraan verbonden records maakt de organisatie ook gebruik van printtijden en hand geklokte tijden.
– De passage van de finish door de atleet is bepalend voor de uitslag van de wedstrijd (conform artikel 165 van het wedstrijdreglement van de Atletiekunie).

Artikel 4
– Deelnemers aan de wedstrijd mogen (overeenkomstig art. 240.8 van de IAAF) alleen van de door de Organisator ingerichte verzorgingsposten gebruik maken.
– Wordt op een andere locatie water, of een andere drank, aangenomen, dan kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

Artikel 5
– Elke Deelnemer aan de wedstrijd die tijdig de finish haalt, maakt kans op ereprijzen.
– Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het reglement.
– Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven, indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het reglement heeft gehandeld.

Artikel 6
– De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden.
– Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien de Deelnemer er op grond van de gewijzigde uitslag geen recht meer op heeft.

Voor alle deelnemers aan de Dam tot Damloop en de Damloop by night

Artikel 1
De Dam tot Damloop en de Damloop by night worden georganiseerd door de Stichting Sportevenementen Le Champion.

Artikel 2
De Dam tot Damloop en de Damloop by night worden gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie.

Artikel 3
– Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.
– Het wedstrijdreglement van de International Association of Athletics Federations  (IAAF) is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

Artikel 4
– De Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.
– Hij moet als Deelnemer herkenbaar zijn.

Artikel 5
De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

Artikel 6
De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Artikel 7
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 8
Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.

Artikel 9
Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.

Artikel 10
Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

Artikel 11
– De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator.
– De Deelnemer is verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.

Artikel 12
– De Deelnemer ontvangt van de Organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld.
– De Deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen.
– Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is.
– Het mag niet worden afgesneden of gevouwen.
– Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn versterkt door de Organisator.
– Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

Artikel 13
De Deelnemer is verplicht het medisch paspoort op de achterzijde van het startnummer in te vullen.

Artikel 14
De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

Artikel 15
Na vertrek van de laatste startgroep is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan. Dit omdat het parcours zo snel mogelijk na de passage van de laatste lopers weer moet worden vrijgegeven voor het reguliere verkeer.

Artikel 16
Bij deelname gelden de volgende limieten:

-Dam tot Damloop 10 EM: 120 minuten;
-Damloop by night 5 EM: 85 minuten;

– 2,2 km Miniloop: 25 minuten;
– 1,2 km Miniloop: 15 minuten;
– 0,6 km Miniloop: 10 minuten.

Artikel 17
De finish van de Damloop by night 5 EM sluit om 22.30 uur.

Artikel 18
De finish van de 10 EM sluit om 17.00 uur. Dit betekent dat de Deelnemer het 6 km punt om 15.32 uur; het 11 km punt om 16.16 uur en het 14 km punt om 16.42 uur moet hebben bereikt.

Artikel 19
– Iedere deelnemer die later bovengenoemde kilometerpunten passeert, zal onherroepelijk uit de wedstrijd/trimloop genomen worden.
– De organisatie zal voor vervoer van de uit de loop genomen Deelnemers naar de finish zorg dragen.

Artikel 20
Elke Deelnemer heeft recht op vervoer per bus tussen het Dam tot Dam Park en Amsterdam en tussen het Dam tot Dam Park en NS-station Zaandam hetzij voor hetzij na de loop.

Artikel 21
– Elke Deelnemer aan de Dam tot Damloop 10 EM heeft recht op vervoer van zijn/haar sportkleding van de start in Amsterdam naar de finish in Zaandam;
– Dit uitsluitend in door de organisatie verstrekte plastic tassen;
– De plastic tas moet duidelijk voorzien zijn van de kledingsticker van de deelnemer;
– De organisatie draagt geen verantwoording voor het eventuele zoekraken van de kledingtassen.

Artikel 22
– Iedere deelnemer aan de Damloop by night kan zijn kleding afgeven op een locatie vlak bij start en finish;
– De organisatie draagt geen verantwoording voor het eventuele zoekraken van kledingtassen.

Artikel 23
– De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers.
– Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt.

Artikel 24
Het volgen van de wedstrijd en trimloop in auto’s, op motoren of (brom)fietsen is uitsluitend mogelijk wanneer men in het bezit is van een ontheffingsvignet van de organisatie.

Artikel 25
De deelnemers aan de begeleidingskaravaan dienen een volledige verzekering afgesloten te hebben.

Artikel 26
– De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers of aan in de begeleidings- en reclamekaravaan meerijdende personen en voertuigen.
– Dit geldt ook voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.

Artikel 27
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.